Algemene Voorwaarden

 

Definities

Onder “KGYou” wordt verstaan de eenmanszaak ingeschreven in de openbare registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 68483643.

Onder “Klant” wordt verstaan de opdrachtgever voor of de gebruiker c.q. afnemer van diensten en/of producten van KGYou.

Onder “Partijen” wordt verstaan Klant en KGYou gezamenlijk.

Onder “Schriftelijk” wordt verstaan alle communicatie of correspondentie die overgebracht wordt per brief, fax, e-mail of WhatsApp.

Onder “Algemene Voorwaarden” wordt verstaan onderhavige algemene voorwaarden, welke zijn opgesteld teneinde de overeenkomsten tussen Partijen.

 1. Aanbieding en overeenkomst
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, aanbiedingen, offertes, opdrachten, leveringen, dienstverlening en overeenkomsten tussen KGYou enerzijds en Klant
  • Wijzigingen, afwijkingen of aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover KGYou deze uitdrukkelijk Schriftelijk heeft aanvaard.
  • Alle aanbiedingen en/of offertes van KGYou zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  • Opdrachten aan KGYou kunnen alleen worden beschouwd als door KGYou aanvaard, indien de aanvaarding minimaal één (1) maand voor aanvang van de werkzaamheden Schriftelijk geschiedt door KGYou aan Klant. Van deze termijn kan KGYou afwijken.
  • KGYou is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Voorts is KGYou gerechtigd om binnen veertien (14) dagen na aanvaarding de opdracht alsnog zonder opgaaf van redenen te annuleren.
  • KGYou verklaart hierbij dat de werkzaamheden als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitgeoefend zullen worden. Echter, KGYou staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Voor KGYou geldt derhalve slechts een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.
 1. Toepasselijk recht
  • Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten, leveringen en overeenkomsten tussen KGYou en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Indien er geschillen ontstaan tussen KGYou en de Klant zullen Partijen alles doen wat in hun macht ligt om het geschil zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Dit wordt gedaan overeenkomstig de klachtprocedure van artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.
  • Alle geschillen voortvloeiende uit offertes, aanbiedingen, opdrachten, leveringen en overeenkomsten tussen KGYou en de Klant worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van Rechtbank Midden-Nederland, tenzij in dwingend recht anders voorgeschreven is.
 1. Producten
  • Bij de afname van diverse producten wordt gebruik gemaakt van een frame. Dit frame blijft uitdrukkelijk het eigendom van KGYou en wordt voor maximaal drie (3) dagen aan de Klant in bruikleen gegeven en anders in overleg. KGYou is gerechtigd over de bruikleen van het frame een waarborgsom in te houden, welke terug wordt betaald bij het retourneren van het frame.
  • De Klant levert het frame in ongeschonden staat terug aan KGYou. Indien de termijn zoals gesteld in lid 1 van dit artikel wordt overschreden, brengt KGYou €5,00 (zegge: vijf euro en nihil eurocent), per dag dat de overschrijding voortduurt, in rekening bij de Klant.
  • De meeste producten worden door KGYou persoonlijk geleverd aan de Klant. Indien dit wegens de aard en omvang van de te leveren producten niet mogelijk is, worden de producten door een externe leverancier geleverd. Voor het leveren van de producten rekent KGYou transportkosten, welke opgevraagd kunnen worden bij KGYou.
  • Indien de Klant ervoor kiest de producten zelf af te halen, draagt de Klant de verantwoordelijkheid over het vervoeren van de producten. Hiermee wijst KGYou uitdrukkelijk de aansprakelijkheid voor het vervoeren van de producten door de Klant en de mogelijk daaruit volgende schade van de hand.
  • Wegens de aard van het te leveren product (maatwerk), kan de overeenkomst aangaande de afname van een product niet worden herroepen.
  • Overeenkomsten aangaande de afname van testproducten worden eveneens uitdrukkelijk uitgesloten van het herroepingsrecht.
 1. Diensten
 • Bij de afname van een dienst van KGYou, draagt KGYou de zorg over de uitvoering van de dienst en de aanwezigheid van de daartoe benodigde middelen, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Levering
  • Alle door KGYou aangegeven (leverings-)termijnen zijn slechts indicatief. Deze (leverings-)termijnen zijn derhalve nooit fatale termijnen. Overschrijding van de genoemde termijnen kan nimmer leiden tot schadevergoeding.
  • Indien KGYou bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van informatie en/of gegevens van Klant, is KGYou niet aansprakelijk voor niet-tijdige nakoming van de prestatie, indien de Klant in gebreke is gebleven met het aanleveren van de benodigde informatie en/ of gegevens.
 1. Tarieven
  • Alle door KGYou geoffreerde of anderszins aangegeven tarieven zijn inclusief omzetbelasting en exclusief reiskostenvergoeding vanaf Barmsijs 24, 3435 BP in
  • KGYou heeft het recht om tarieven te wijzigen als gevolg van economische, politieke en bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen.
 1. Aansprakelijkheid
  • KGYou sluit iedere aansprakelijkheid uit, direct of indirect, uit welke oorzaak dan ook ontstaan, behoudens voor zover KGYou aansprakelijkheid erkent of deze een gevolg is van opzet of grove schuld van KGYou.
  • Voor zover KGYou nochtans aansprakelijk kan worden gehouden voor schade, strekt de aansprakelijkheid van KGYou zich maximaal uit tot een bedrag ter hoogte van de factuurwaarde van de laatst gestuurde factuur. Deze aansprakelijkheid zal door rechtspraak of door wederzijdse bevinding moeten worden bevestigd.
  • KGYou is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele materiële en/of immateriële (gevolg)schade als gevolg van door KGYou uit naam van Klant gevoerde persoonlijke, telefonische of Schriftelijke contacten met derden.
  • KGYou is ter zake van door hem van Klant aangenomen werkzaamheden niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag, of handelen van door KGYou ingeschakelde derden en/of hulppersonen.
  • KGYou is ter zake van door hem van Klant aangenomen werkzaamheden niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag of handelen van werknemers van Klant. Klant is zelf verantwoordelijk voor het handelen van zijn eigen medewerkers.
  • In geen geval zal KGYou aansprakelijk zijn voor gevolgschade van welke aard ook, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke informatie- of gegevensbestanden en/of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, zelfs indien KGYou op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
  • Eventuele schade, onderhevig aan de aansprakelijkheid in artikel 7.2, verband houdende met de dienstverlening of een product van KGYou, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, dient op straffe van verval van de vordering ter zake binnen dertig (30) dagen na ontdekking Schriftelijk aan KGYou te worden medegedeeld. Wordt een schadevordering niet binnen drie (3) maanden na het ontstaan ervan in rechte geldend gemaakt, dan komt deze geheel te vervallen.
 1. Vrijwaring
  • Klant zal KGYou en zijn leveranciers vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van Klant in strijd met enige bepaling van een met KGYou gesloten overeenkomst en/of de onderhavige Algemene V
  • Klant zal KGYou schadeloos stellen voor alle schade en kosten opgelopen in hun verdediging tegen al zulke vorderingen en/of procedures, waaronder mede begrepen alle kosten van rechtsbijstand.
 1. Betalingsvoorwaarden
  • Betalingen geschieden via een betaalverzoek of op de website van KGYou aangegeven wijze. Na betaling van het overeengekomen bedrag, ontvangt de Klant een opdrachtbevestiging en een digitale factuur op het bij KGYou bekende e-mailadres.
  • Betalingen aangaande de afname van producten dienen onverwijld te worden voldaan.
  • Betalingen aangaande de afname van diensten dienen dertig (30) dagen na de totstandkoming van de overeenkomst te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
  • De betalingstermijn van de factuur is een fatale termijn. Indien betaling niet plaatsvindt binnen deze fatale termijn, is Klant van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist. Alsdan zijn automatisch de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten met een minimumbedrag van EUR 125,00.
  • Bij gebreke van een betaling binnen de betalingstermijn is Klant van rechtswege in verzuim en is Klant de wettelijke (handels)rente over het volledige factuurbedrag verschuldigd. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
  • Het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen door Klant aan zijn verplichtingen geeft KGYou het recht nakoming van de overeenkomst en/of dienstverlening op te schorten totdat door Klant wel aan zijn verplichting is
 1. Overmacht
  • Indien KGYou door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens Klant kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de
  • Onder overmacht van KGYou wordt verstaan elke van de wil van KGYou onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd en/of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van KGYou kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid te voorzien was. Tot overmachtstoestanden worden in ieder geval gerekend: noodtoestanden (waaronder begrepen extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), restricties en/of gewijzigde regelgeving door overheidsinstanties), epidemieën en pandemieën, (werk-) staking, oorlog, oproer, uitval van elektriciteit, onvoorziene uitval van computerapparatuur en andere voorzieningen.
 1. Annulering overeenkomst
  • Klant is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst te annuleren. Indien Klant besluit een overeenkomst te annuleren, is KGYou gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen.
  • Indien de Klant de overeenkomst annuleert, is KGYou gerechtigd de helft (50%) van het totaalbedrag in te houden als vergoeding voor de gemaakte kosten en de gederfde winst.
  • Indien de Klant de overeenkomst één dag voor of op de dag dat het product en/of de dienst geleverd dient/ dienen te worden annuleert, is KGYou gerechtigd het gehele (100 %) totaalbedrag in te houden als vergoeding voor de gemaakte kosten en de gederfde winst.
 1. Klachten
  • Klant is verplicht klachten over de dienstverlening van KGYou binnen een termijn van veertien (14) dagen na de oorzaak van de klacht Schriftelijk te melden bij KGYou. Bij gebreke van een tijdige klacht vervallen alle rechten van Klant, waaronder, doch niet uitsluitend, de rechten op schadevergoeding, verrekening en opschorting.
  • Klant dient klachten over facturen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum Schriftelijk te melden bij KGYou. Bij gebreke van een tijdige klacht vervallen alle rechten van Klant en komt de klacht niet voor behandeling in aanmerking en blijft het factuurbedrag onverminderd verschuldigd. Het indienen van een klacht overeenkomstig dit artikel schort de betalingsverplichting van Klant niet op.
 1. Overige bepalingen
  • Indien enige bepaling van een met KGYou gesloten overeenkomst en/of van de van toepassing zijnde specifieke voorwaarden van de Algemene Voorwaarden onverbindend mocht blijken, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden van kracht. Partijen verplichten zich in dat geval om de onverbindende bepaling te vervangen door een contractsbepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van Partijen.
  • Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op het materiaal van KGYou zoals logo’s, teksten, karakters, foto’s, video’s en muziek zijn van KGYou en/ of de originele rechthebbende(n). Verdere openbaarmaking en/ of verveelvoudiging van dit materiaal zonder toestemming van KGYou is ten strengste verboden.