Algemene voorwaarden KGYou – Entertainment & Ballonnen

Definities

● Onder “KGYou” wordt verstaan de eenmanszaak ingeschreven in de openbare registers van
de Kamer van Koophandel onder nummer 68483643.

● Onder “Klant” wordt verstaan de opdrachtgever voor of de gebruiker c.q. afnemer van
diensten en/of producten van KGYou.

● Onder “Partijen” wordt verstaan Klant en KGYou gezamenlijk.

● Onder “Schriftelijk” wordt verstaan alle communicatie of correspondentie die overgebracht
wordt per brief, fax, e-mail of WhatsApp.

● Onder “Algemene Voorwaarden” wordt verstaan onderhavige algemene voorwaarden, welke
zijn opgesteld teneinde de overeenkomsten tussen Partijen.

1. Aanbieding en overeenkomst
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, aanbiedingen,
offertes, opdrachten, leveringen, dienstverlening en overeenkomsten tussen KGYou enerzijds en
Klant anderzijds.
1.2 Wijzigingen, afwijkingen of aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts
rechtsgeldig indien en voor zover KGYou deze uitdrukkelijk Schriftelijk heeft aanvaard.
1.3 Alle aanbiedingen en/of offertes van KGYou zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
1.4 Opdrachten aan KGYou kunnen alleen worden beschouwd als door KGYou aanvaard, indien de
aanvaarding minimaal één (1) maand voor aanvang van de werkzaamheden Schriftelijk door
KGYou is gedaan. Van deze termijn kan KGYou afwijken.
1.5 KGYou is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Voorts is KGYou
gerechtigd om binnen veertien (14) dagen na aanvaarding de opdracht alsnog zonder opgaaf van
redenen te annuleren.
1.6 KGYou verklaart hierbij dat de werkzaamheden als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar
uitgeoefend zullen worden. Echter, KGYou staat niet in voor het bereiken van enig beoogd
resultaat. Voor KGYou geldt derhalve slechts een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen
resultaatsverplichting.

2. Toepasselijk recht
2.1 Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten, leveringen en overeenkomsten tussen KGYou en de
Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.2 Indien er geschillen ontstaan tussen KGYou en de Klant zullen Partijen alles doen wat in hun
macht ligt om het geschil zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Dit wordt gedaan
overeenkomstig de klachtprocedure van artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Alle geschillen voortvloeiende uit offertes, aanbiedingen, opdrachten, leveringen en
overeenkomsten tussen KGYou en de Klant worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde
Nederlandse rechter van Rechtbank Midden-Nederland, tenzij in dwingend recht anders
voorgeschreven is.

3. Producten
3.1 Bij de afname van diverse producten wordt gebruikgemaakt van een frame. Dit frame blijft
uitdrukkelijk het eigendom van KGYou.​
3.2 De Klant levert het frame in ongeschonden staat terug aan KGYou.
3.3 De meeste producten worden door KGYou persoonlijk geleverd aan de Klant. Indien dit wegens
de aard en omvang van de te leveren producten niet mogelijk is, worden de producten door een
externe leverancier geleverd. Voor het leveren van de producten rekent KGYou transportkosten,
welke zijn gespecificeerd op de website van KGYou.
3.4 Indien de Klant ervoor kiest de producten zelf af te halen, draagt de Klant de
verantwoordelijkheid over het vervoeren van de producten. Hiermee wijst KGYou uitdrukkelijk de
aansprakelijkheid voor het vervoeren van de producten door de Klant en de mogelijk daaruit
volgende schade van de hand.
3.5 Wegens de aard van het te leveren product (maatwerk), kan de overeenkomst aangaande de
afname van een product niet worden herroepen.
3.6 Overeenkomsten aangaande de afname van testproducten worden eveneens uitdrukkelijk
uitgesloten van het herroepingsrecht.

4. Diensten
Bij de afname van een dienst van KGYou, draagt KGYou de zorg over de uitvoering van de dienst en de
aanwezigheid van de daartoe benodigde middelen, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Levering
5.1 Alle door KGYou aangegeven (leverings-)termijnen zijn slechts indicatief. Deze
(leverings-)termijnen zijn derhalve nooit fatale termijnen. Overschrijding van de genoemde
termijnen kan nimmer leiden tot schadevergoeding.
5.2 Indien KGYou bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van informatie en/of gegevens
van Klant, is KGYou niet aansprakelijk voor niet-tijdige nakoming van de prestatie, indien de Klant
in gebreke is gebleven met het aanleveren van de benodigde informatie en/ of gegevens.

6. Tarieven
6.1 Alle door KGYou geoffreerde of anderszins aangegeven tarieven zijn inclusief omzetbelasting en
exclusief reiskostenvergoeding vanaf Barmsijs 24, 3435 BP in Nieuwegein.
6.2 KGYou heeft het recht om tarieven te wijzigen als gevolg van economische, politieke en
bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen.

7. Aansprakelijkheid
7.1 KGYou sluit iedere aansprakelijkheid uit, direct of indirect, uit welke oorzaak dan ook ontstaan,
behoudens voor zover KGYou aansprakelijkheid erkent of deze een gevolg is van opzet of grove
schuld van KGYou.
7.2 Voor zover KGYou nochtans aansprakelijk kan worden gehouden voor schade, strekt de
aansprakelijkheid van KGYou zich maximaal uit tot een bedrag ter hoogte van de factuurwaarde
van de laatst gestuurde factuur. Deze aansprakelijkheid zal door rechtspraak of door wederzijdse
bevinding moeten worden bevestigd.
7.3 KGYou is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele materiële en/of immateriële
(gevolg)schade als gevolg van door KGYou uit naam van Klant gevoerde persoonlijke, telefonische
of Schriftelijke contacten met derden.​
7.4 KGYou is ter zake van door hem van Klant aangenomen werkzaamheden niet aansprakelijk voor
onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag, of handelen van door KGYou ingeschakelde derden
en/of hulppersonen.
7.5 KGYou is ter zake van door hem van Klant aangenomen werkzaamheden niet aansprakelijk voor
onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag of handelen van werknemers van Klant. Klant is zelf
verantwoordelijk voor het handelen van zijn eigen medewerkers.
7.6 In geen geval zal KGYou aansprakelijk zijn voor gevolgschade van welke aard ook, waaronder
mede begrepen, maar niet beperkt tot schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van
zakelijke informatie- of gegevensbestanden en/of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies,
zelfs indien KGYou op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
7.7 Eventuele schade, onderhevig aan de aansprakelijkheid in artikel 7.2, verband houdende met de
dienstverlening of een product van KGYou, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing
zijn, dient op straffe van verval van de vordering ter zake binnen dertig (30) dagen na ontdekking
Schriftelijk aan KGYou te worden medegedeeld. Wordt een schadevordering niet binnen drie (3)
maanden na het ontstaan ervan in rechte geldend gemaakt, dan komt deze geheel te vervallen.

8. Vrijwaring
8.1 Klant zal KGYou en zijn leveranciers vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures
die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van Klant in strijd
met enige bepaling van een met KGYou gesloten overeenkomst en/of de onderhavige Algemene
Voorwaarden.
8.2 Klant zal KGYou schadeloos stellen voor alle schade en kosten opgelopen in hun verdediging tegen
al zulke vorderingen en/of procedures, waaronder mede begrepen alle kosten van rechtsbijstand.

9. Betalingsvoorwaarden
9.1 Betalingen geschieden op de op de website van KGYou aangegeven wijze. Na betaling van het
overeengekomen bedrag, ontvangt de Klant een opdrachtbevestiging en een digitale factuur op
het bij KGYou bekende e-mailadres.
9.2 Betalingen aangaande de afname van producten dienen onverwijld te worden voldaan.
9.3 Betalingen aangaande de afname van diensten dienen veertien (14) dagen na de totstandkoming
van de overeenkomst te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
9.4 De betalingstermijn van de factuur is een fatale termijn. Indien betaling niet plaatsvindt binnen
deze fatale termijn, is Klant van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling
of sommatie is vereist. Alsdan zijn automatisch de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd
ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten met een minimumbedrag van EUR 125,00.
9.5 Bij gebreke van een betaling binnen de betalingstermijn is Klant van rechtswege in verzuim en is
Klant de wettelijke (handels)rente over het volledige factuurbedrag verschuldigd. Bij de
renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
9.6 Het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen door Klant aan zijn verplichtingen geeft KGYou het
recht nakoming van de overeenkomst en/of dienstverlening op te schorten totdat door Klant wel
aan zijn verplichting is voldaan.

10. Overmacht​
10.1 Indien KGYou door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens Klant kan voldoen, worden
de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
10.2 Onder overmacht van KGYou wordt verstaan elke van de wil van KGYou onafhankelijke
omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk
wordt verhinderd en/of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet
van KGYou kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid te voorzien was. Tot
overmachtstoestanden worden in ieder geval gerekend: noodtoestanden (waaronder begrepen
extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), restricties en/of gewijzigde regelgeving
door overheidsinstanties), epidemieën en pandemieën, (werk-) staking, oorlog, oproer, uitval van
elektriciteit, onvoorziene uitval van computerapparatuur en andere voorzieningen.

11. Annulering overeenkomst
11.1 Klant is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst te annuleren. Indien Klant besluit een
overeenkomst te annuleren, is KGYou gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen.
11.2 Indien de Klant de overeenkomst annuleert, is KGYou gerechtigd de helft (50%) van het
totaalbedrag in te houden als vergoeding voor de gemaakte kosten en de gederfde winst.
11.3 Indien de Klant de overeenkomst één dag voor of op de dag dat het product en/of de dienst
geleverd dient/ dienen te worden annuleert, is KGYou gerechtigd het gehele (100 %) totaalbedrag
in te houden als vergoeding voor de gemaakte kosten en de gederfde winst.

12. Klachten
12.1 Klant is verplicht klachten over de dienstverlening van KGYou binnen een termijn van veertien
(14) dagen na de oorzaak van de klacht Schriftelijk te melden bij KGYou. Bij gebreke van een
tijdige klacht vervallen alle rechten van Klant, waaronder, doch niet uitsluitend, de rechten op
schadevergoeding, verrekening en opschorting.
12.2 Klant dient klachten over facturen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum Schriftelijk
te melden bij KGYou. Bij gebreke van een tijdige klacht vervallen alle rechten van Klant en komt de
klacht niet voor behandeling in aanmerking en blijft het factuurbedrag onverminderd
verschuldigd. Het indienen van een klacht overeenkomstig dit artikel schort de
betalingsverplichting van Klant niet op.

13. Overige bepalingen
13.1 Indien enige bepaling van een met KGYou gesloten overeenkomst en/of van de van
toepassing zijnde specifieke voorwaarden van de Algemene Voorwaarden onverbindend mocht
blijken, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden van
kracht. Partijen verplichten zich in dat geval om de onverbindende bepaling te vervangen door
een contractsbepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van Partijen.
13.2 Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op het materiaal van KGYou zoals logo’s, teksten,
karakters, foto’s, video’s en muziek zijn van KGYou en/ of de originele rechthebbende(n). Verdere
openbaarmaking en/ of verveelvoudiging van dit materiaal zonder toestemming van KGYou is ten
strengste verboden.
13.3 KGYou is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. De
laatste versie van deze Algemene Voorwaarden dateert van 20 oktober 2023.